Friday, January 4, 2008

روز ملی حمایت از حقوق بانوان
دعوت به اعتصاب بانوان در هفدهم دیماه دو شنبه آینده
گزارش دريافتی از طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی
ستاد ويژه دفاع از حقوق بانوان در استان خوزستان توسط سازمان اتحاد ميهنی ايرانيان در قالب طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی در حوزه عملياتی اين سازمان در جنوبغرب کشور تشکيل و اعلام موجوديت نمود
اين ستاد که بر اساس مفاد قانونی حقوق زنان و حقوق مدنی و سياسی افراد سازمان يافته با ابتکار گروهی از همسران و فرزندان کارگران تحت فشار جامعه کارگری استان خوزستان تشکيل شده
از تمامی زنان آزاده و همسران و بانوان کارگران خوزستان دعوت کرده که درروز هفدهم ديماه در يک اقدام وسيع و هماهنگ دست به اعتصاب بزنند و گروههای زيادی از بانوان منطقه که از فشار های رژيم بر نان آورانشان به ستوه آمده اند و از سوی ديگر مورد هجوم مکرر عوامل رژيم در قالب طرح امنيت اجتماعی ميباشند از اين حرکت ملی در روز هفدهم ديماه که ياد آوری احيا ی حقوق انسانی زنان توسط رضا شاه کبير است حمايت داشته و اعلام داشته اند دوشا دوش همسران و فرزندان خويش برای دفاع از حقوق مدنی و صنفی و انسانی خويش بپا خواسته اند و همراه با مردان خود که تقاضای تشکيل سنديکای مستقل کارگری هستند /ضمن حمايت از آنها بانوان نيز خواها تشکيل انجمنهای مستقل و غير وابسته به دولت برای دفاع از حقوق شهروندی خويش ميباشند
اين بانوان از شير دختران ايرانی خواسته اند در روز هفدهم دی ماه دوشنبه آينده از حضور در کلاسهای درس مدارس و دانشگاهها خود داری کنند و باعدم حضور در سر کارهای خود اعتراضی يکپارچه و متحد را شکل ببخشند
ستاد ويژه دفاع از حقوق بانوان در خوزستان با تقدير از مادر آقای ابوالفضل عابدينی بعنوان بانويی مقاوم حمايت خود را از اين خبرنگار مستقل خوزستانی ارايه داشته و همچنين بر آمادگی خود برای دفاع از همسران شير زن کارگران سرکوب شده هفت تپه را اعلام داشت

No comments: